Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ερευνητικές εργασίες:Τι είναι

     Στις Ερευνητικές Εργασίες, που καθιερώθηκαν από το σχολικό έτος 2011-2012 ως διακριτή μονάδα του Προγράμματος Σπουδών του Νέου Λυκείου, οι μαθητές/τριες, αφού επιλέξουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους ένα από τα προσφερόμενα θέματα και ενταχθούν σε τμήματα ενδιαφέροντος των 16-20 μαθητών/τριών, συνεργάζονται σε μικρο-ομάδες των τριών έως έξι μαθητών/τριων και θέτουν ερωτήματα επιστημονικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, καλλιτεχνικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια μελετούν συστηματικά και συνεργατικά τα ερευνητικά ερωτήματα με τη χρήση πρόσφορων και καθιερωμένων ερευνητικών μεθόδων. Τέλος, παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους με τη μορφή ερευνητικής έκθεσης και τεχνήματος, το οποίο μπορεί να έχει τη μορφή καλλιτεχνικού δημιουργήματος, τεχνολογικής κατασκευής ή κοινωνικής παρέμβασης.