Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Το Πρόγραμμα ΤΑΒΒΥ στο Διαδίκτυο

        Το Πρόγραμμα «TABBY στο Διαδίκτυο» (Threat Assessment of Bullying Behavior in Youth - Εκτίμηση του Κινδύνου που διατρέχουν Νεαρά Άτομα για Εκφοβισμό στο Διαδίκτυο) αναφέρεται στις αρνητικές προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί, οι σχολικοί σύμβουλοι/ψυχολόγοι, οι διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων, οι γονείς και οι μαθητές/μαθήτριες και οι οποίες απορρέουν από τη χρήση που κάνουν τα νεαρά άτομα των ψηφιακών μέσων, του Διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και των άλλων διαδραστικών συσκευών. Κατά κύριο λόγο αναφέρεται στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, τις ηλεκτρονικές απειλές και το sexting [Σ.τ.Μ.: sex + texting, ο όρος αναφέρεται κυρίως στην ανάρτηση εικόνων με γυμνό ή σεξουαλικό περιεχόμενο].

     Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να καλλιεργήσει γνώσεις και δεξιότητες στα νεαρά άτομα, προκειμένου να προστατεύσουν τον εαυτό τους από το να γίνουν θύματα των συνομηλίκων τους, άλλων νεαρών ατόμων ή και ενηλίκων, όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τόσο στο σχολείο, όσο και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Αυτό θα γίνει με τη δημιουργία ενός συστήματος για τους υπεύθυνους του σχολείου και τους/τις μαθητές/μαθήτριες, με το οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης και εκτίμησης των παραγόντων κινδύνου που διατρέχουν για ηλεκτρονικό εκφοβισμό, ηλεκτρονικές απειλές και sexting και λήψης κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την προστασία των ίδιων και των θυμάτων από τέτοιου είδους επιβλαβείς συμπεριφορές.
      Δεν μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μία αιτία για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και τις απειλές ή το sexting. Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει ότι, στη συζήτηση περί εκφοβισμού, σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο οι ατομικοί παράγοντες κινδύνου, όσο και οι κοινωνικοί ή σχεσιακοί παράγοντες. Οι παράγοντες κινδύνου αυξάνουν την πιθανότητα να λάβει χώρα ένα συμβάν· εάν αυτοί οι παράγοντες κινδύνου δεν υφίστανται, τέτοιου είδους συμπεριφορές μπορεί και πάλι να συμβούν, αλλά θα έχουν μικρότερο βαθμό επικινδυνότητας.
     Η εκτίμηση κινδύνου οποιασδήποτε κοινωνικής συμπεριφοράς αποτελεί μια προσέγγιση και μια διαδικασία, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να εξακριβωθεί εάν ένα συμβάν είναι πιθανό να (ξανα)συμβεί. Στην προκειμένη περίπτωση, η εκτίμηση κινδύνου για εκφοβισμό στο Διαδίκτυο αποτελεί την προσέγγιση, βάσει της οποίας διαπιστώνεται κατά πόσο είναι πιθανό να συμβούν ή να επαναληφθούν διαδικτυακές απειλές και, ειδικότερα, κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος υποτροπής ενός γεγονότος.
    Η εκτίμηση απειλής (ηλεκτρονικού εκφοβισμού ή ηλεκτρονικής καταδίωξης) είναι μία δυναμική προσέγγιση εκτίμησης που λαμβάνει υπόψη και συνυπολογίζει μία σειρά ατομικών, συγκυριακών και κοινωνικών παραγόντων σε βάθος χρόνου, εξετάζοντας με ποιον τρόπο οι παράγοντες κινδύνου αλληλεπιδρούν σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Η χρήση μίας δυναμικής προσέγγισης εκτίμησης της απειλής δεν σημαίνει απλά ότι θα προσδιορίσουμε και θα συνοψίσουμε τους παράγοντες κινδύνου που αφορούν σε ένα άτομο κατά τη χρήση του Διαδικτύου στο σχολείο ή στο σπίτι, αλλά ότι θα κατανοήσουμε πώς συγκεκριμένες συμπεριφορές μπορεί να αποτελούν έναν δυναμικό συνδυασμό ατομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή γι’ αυτό το συγκεκριμένο άτομο.
    Το Πρόγραμμα TABBY έχει «ευρωπαϊκό χαρακτήρα», όχι μόνον επειδή οι δράσεις και οι μελέτες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά, επιπλέον, επειδή θα διερευνηθεί και θα αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια προσέγγιση που μπορεί να διαδοθεί, να χρησιμοποιηθεί και να καταστεί χρήσιμη και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός είναι να αναπτυχθούν βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση της εγκληματικότητας, την προαγωγή της ευημερίας, του αισθήματος της κοινωνικής συνοχής και την αποτροπή της μελλοντικής εκδήλωσης βίας, ειδικότερα απέναντι στα πιο ευάλωτα άτομα, λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα αλλά και δραστηριοποιώντας και καλλιεργώντας το σεβασμό αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου στους λιγότερο ευάλωτους πολίτες, ως ενός ευρύτατα διαδεδομένου μέσου επικοινωνίας.
Πηγή:http://www.tabby.eu/el/01-gre-contest/video-1-gre.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου